Обявена е обществена поръчка за доставка на хемодиализни апарати за отделението по хемодиализа на ботевградската болница. Процедурата е открита, провежда се от МБАЛ Ботевград в съответствие с изискванията на Закона с обществените поръчки. Прогнозната стойност на поръчката е 200 000 лева /без ДДС/.


Документацията за участие в обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mbalbotevgrad.com/mbal/ 


Кандидатите за изпълнители трябва да покриват посочените критерии за подбор. 


Сертификати, удостоверяващи съотвествие на апаратурата или оборудването с изискванията на европейските стандарти за произход и качество – СЕ марка.


Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качество – (ISO 13485 : 2003 или еквивалент) на производителя на оборудването за въведена Система за управление на качеството на производство на медицинска апаратура- копие, придружено с официален превод на български език, ако е на чужд език.


Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001 : 2008, БДС EN ISO 9001 : 2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството за търговия и сервиз на апаратурата – копие, придружено с официален превод на български език, ако е чужд език.


Каталог на производителя на предлаганата апаратура, от който да са видни характеристиките на апаратурата и техническите параметри – оригинал, придружен с превод на български език.


Минимум 2 /две/ технически лица, които ще отговарят на изпълнението на поръчката, включително на тези отговарящи за контрол на качеството.


Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката – копие от дипломи, сертификати за обучение на сервизни специалисти, издадени от фирмата производител на съответната апаратура; еквивалентни, доказващи професионални умения и обучение на сервизни специалисти.


Това са част от критериите, поставени от възложителя.


Офертите ще бъдат отворени на 21 юли в рапортната зала на МБАЛ.


Обявлението за избор на изпълнител на обществената поръчка е публикувано на 21 юни на сайта на  Агенцията по обществени поръчки.


Управителят на МБАЛ Ботевград д-р Красимир Кушев е уведомил с писма по електронен път всяка една от четирите фирми, които внасят хемодиализни апарати в България, за обществената поръчка.