ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Четвърто, редовно заседание на 24.04.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж.


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Приемане на информация за постигнати резултати от дейността на РУ Етрополе през 2018 г. Вносител: Председателят на Общинския съвет
2. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе” ЕООД за 2018 г. Вносител: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
3. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център І – Етрополе” ЕООД за 2018 г. Вносител: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
4. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И” ЕООД, гр. Етрополе за 2018 г. Вносител: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
5. Предложение относно: Приемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2018 г. и Програма за закрила на детето в Община Етрополе за 2019 г. Вносител: Председателят на Общинския съвет
6. Предложение относно: Приемане на годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. през 2018 г. Вносител: Кметът на общината
7. Предложение относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Етрополе за 2020 година. Вносител: Кметът на общината
8. Предложение относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Етрополе.
Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
9. Предложение относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе (2019г.-2020г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе за 2019 година. Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
10. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година. Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
11. Предложение относно: Управление на имот – публична общинска собственост, находящ се в Масивна търговска сграда, построена в урегулиран поземлен имот I – „За обществено обслужващи дейности и общински пазар”, квартал 201 по подробния устройствен план на гр. Етрополе. Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
12. Предложение относно: Възмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот, чрез изкупуване от Община Етрополе. Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
13. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХI - 212, кв. 43 по ПУП на с. Бойковец. Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
14. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ Х – 171, кв. 23 по ПУП на с. Брусен. Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
15. Предложение относно: Изменение на Решение №154/19.12.2018 год. /Протокол №11/ на Общински съвет Етрополе. Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
16. Предложение относно: Разглеждане на заявление вх. №УТ-22-6/25.02.2019 г. и скица-предложение за изменение на действащия ПУП на с. Ямна в частта на кв. 13.
Вносител: Росица Христова – за Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-174/12.04.2019 г.
17. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), обезпечаваща авансово плащане по Договор за БФП №BG05M9ОP001-2.018-0026-С01 и Договор за БФП №BG05M9ОP001-2.018-0026-2014BG05M2OP001-С01 за проект „Интеграция в общността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Вносител: Кметът на общината
18. Предложение относно: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.
Вносител: Кметът на общината
19. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Виктор Миронов Тодоров. Вносител: Председателят на Общинския съвет
20. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Рада Димитрова Велчева. Вносител: Председателят на Общинския съвет


Марин Маринов: /п/
Председател на Общинския съвет