Общината Ботевград ще предостави два имота – част от бившето футболно игрище в село Трудовец, за безвъзмездно ползване за срок от пет години на Спортен клуб “Ракитин“. Предложението, внесено от кмета Иван Гавалюгов, получи подкрепата на Общинския съвет. 


И двата имота представляват земеделски земи – ниви – частна общинска собственост. Единият е с площ от 4.638 декара и се намира в местността “Локвите“, а другият, находящ се в местността “Пияк“, е с площ от 0.421 декара.


Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, раздел “Имоти, върху които общината има намерение да учреди вещно право на ползване или право управление“.