Приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси влиза в сила от 1 януари 2020 година, което означава, че и през идната година ще се прилагат досега действащите норми.


За осигуряване дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката на Община Ботевград за 2018 год. са предвидени средства в размер на 1 989 400 лева. От тях: 587 000  лв. за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо; 513 000 лв. за обработка и обезвреждане на битовите отпадъци в депото, включително и съответния размер за отчисления по чл. 60 и чл. 66 от Закона за управление на отпадъците; 889 400 лв. за поддържане чистота на териториите за обществено ползване. 


Изброените дейности ще се финансират чрез такса битови отпадъци от лицата по чл. 64 от Закона за местни данъци и такси. 


Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Ботевград, размерът на таксата се определя по два начина: в левово пропорционално върху основа; според количеството депониран отпадък. 


Въз основа на направените разчети за финансиране на дейностите, касаещи предоставяните услуги, свързани с битовите отпадъци, размера на данъчните оценки/отчетните стойности на имотите на физическите лица и предприятията, и отчитайки повишената степен на събираемост през 2016-та и 2017-та год., за 2018 община Ботевград предлага на ОбС да запази размера на таксата за битови отпадъци. 


Във връзка с оптимизиране дейността по сметосъбиране и сметоизвозвозване и необходимостта от повече финансови средства за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, се предлага промяна в пропорционалното съотношение на трите вида услуги. 


Вносителят на проекта за решение – кметът на общината, предлага размерът на таксата за битови отпадъци в промили за 2018 год. за всички населени места в общината да е, както следва:


За нежилищни имоти на юридически лица, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им: за един съд от 1100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 3 572 лева; 4,1 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;


За нежилищни имоти на юридически лица чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване: 1.9 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за обезвреждане в депа или други съоръжения; 4,1 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;


За нежилищни имоти на юридически лица по реда на чл. 18-Г от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград – 8 на хиляда върху облагаемата основа, както следва: за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 на хиляда; за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 1,9 на хиляда; за поддържане чистотата на територии за обществено ползване 4,1 на хиляда;


За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица – 2 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е следното: за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,7 на хиляда;  за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 0,3 на хиляда; за поддържане чистота на териториите на обществено ползване – 1,0 на хиляда.


За училищата – държавна и/или общинска собственост размерът на таксата  е 12.24 лв. на един ползвател – ученик. 


На предплатилите своите задължения в срок до 31 май 2018 год. се прави отстъпка: в размер на 30% за физически лица; в размер на 20% за юридически лица, попадащи в категория микро, малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство с приложено удостоверение от НАП за наети лица, издадено към момента на подаване на декларацията. /Срокът за подаване на декларацията е 30 април 2018 год./; в размер на 10% за юридически лица, попадащи в категория големи предприятия, както и за микро, малки и средни предприятия, неподали декларация и удостоверение от НАП; в размер на 10% за физически и юридически лица, подали декларация по чл. 71, ал.1 от ЗМДТ; в размер на 10% за юридически лица, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.