На днешното редовно заседание Общинският съвет гласува размера на такса битови отпадъци за 2020 год. Увеличението за юридически и физически лица е съответно с 1 на 1000 и 0,3 на 1000, а не както бе предложено в първоначалния проект за решение: 1,5 на 1000 и 0.5 на 1000. 


За нежилищни имоти на предприятия, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им: 


- за един съд от 1 100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 3 572 лв.; 


-4,1 на хиляда върху отчетната стойност на имотите за поддържане чистота на териториите за обществено ползване.


За нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване: 


-3,9 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за обезвреждане на битовите отпадъци в депа; 


-4,1 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.


За нежилищни имоти на предприятия по реда на чл.18-Г от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград – 9.0 на хиляда върху облагаемата основа, както следва: 


-за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 на хиляда; 


- за обезвреждане на битовите отпадъци в депо  – 2.9 на хиляда;


- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 4,1 на хиляда.


За имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 2,3 на хиляда върху данъчната оценка върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е следното:


- за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,7 на хиляда;


- за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 0,6 на хиляда; 


- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 1,0 на хиляда.


На предплатилите задължени лица в срок до 30 април 2020 год. се прави отстъпка:


- в размер на 30% за физически лица;


- в размер на 15% за предприятия, попадащи в категория микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за подаването й преди предплащането на таксата – 12 април 2020 год.   


- в размер на 10% за предприятия, попадащи в категория големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали  декларация и удостоверение от НАП; 


- в размер на 10% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ; 


- в размер на 10% за предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. 


Предложението за увеличение на данък придобиване от 2 на 3 на сто не се прие.


Решението влиза в сила от 1 януари 2020 год.