Кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна записка в Общински съвет - Ботевград, с която иска съгласието на местния парламент общината да кандидатства по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика, както следва:


- По мярка МО 1 – „Подобряване на обществената среда в населените места“ за финансиране на проектно предложение „Ремонт на Народно читалище „19-ти февруари 1906“, с. Скравена, общ. Ботевград“ на стойност до 400 000 лв. с ДДС. . 


- По мярка МО 2 – „Подобряване на социалната инфраструктура“ за финансиране на проектно предложение „Реконструкция и/или ремонт на ДЯ „Здравец“, Ботевград“ на стойност до 400 000 лв. с ДДС.


При всички обекти по мерки МО 1 и МО2, които са с бюджет за CМP/CPP над 180 ООО лева с ДДС, задължително следва да се предвиди прилагането на мярка МО 3 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“, подпомагаща регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица чрез професионалното им обучение по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги. 


Предложението на кмета Гавалюгов ще бъде разгледано от общинските съветници на последното за 2017 година редовно заседание на ОбС, което ще се състои на 21 декември.