Община Ботевград възнамерява да кандидатства по проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерството на труда и социалната политика с две проектни предложения: едното е по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, а другото - по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.


Проектното предложение по мярка М01 е с наименование „Модернизация на спортна инфраструктура в гр. Ботевград“. То предвижда цялостна подмяна на съществуващото тревно покритие с изкуствена настилка на помощно футболно игрище, находящо се до градския басейн. Новият изкуствен терен ще бъде с площ малко над 7 800 квадратни метра. Общата стойност на проекта е до 400 000 лв. с ДДС.


Идентична е общата стойност на другия проект, с който общината ще кандидатства пред „Красива България“. Той касае детска градина „Детелина“ в Скравена. Проектът е с наименование „Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“. Тази година бе извършен етап 1 на ремонтните дейности на сградата, включващ изпълнение на мерки за енергийна ефективност (дограма, топлоизолации и фасадни мазилки), основен ремонт на покривна конструкция и подмяна на керемиди, както и изграждане на нова мълниезащитна инсталация.


Настоящото проектно предложение включва предвидените в обхвата на етап 2 дейности: преустройство на сутерен и етаж за обособяване на кухненски блок, съобразно съвременни санитарно-хигиенни изисквания, вкл. всички необходими помещения за функционирането му; цялостна подмяна на сградните ВиК инсталации и санитария; подмяна на ел. инсталациите в съответствие със съвременните изисквания, вкл. изграждане на пожароизвестителна инсталация; изграждане на нова отоплителна инсталация с нов топлоизточник на газ; монтаж на вентилационна инсталация на кухненския блок; достъпна среда и тоалетни за инвалиди; цялостен вътрешен ремонт на завършващи покрития на сутерен, първи и втори етаж, вкл. подмяна на врати, фаянсови облицовки, настилки, шпакловки и боядисване и др.; благоустрояване на дворно пространство - в представения проект за благоустройство се предвижда изграждане на настилки, алеи и детски площадки и оборудване. 


Докладните с двете проектни предложения са внесени за гласуване в Общинския съвет.