Първото, редовно заседание на Общинския съвет ще бъде на 25.01.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно:  Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2018 година
Докл.:Кметът на общината.
2. Предложение относно: Приемане на Общински план за младежта  за 2018 година.
Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма  за закрила на детето за 2017 година. Докл.: Председателят на ОбС
4. Предложение относно:  Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година. Докл.: Председателят на ОбС
5. Предложение относно:  Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на  общинските жилища по предназначение за 2018 година. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно:  Продажба на общинско жилище от фонд ”Жилища за продажба”. Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно:  Управление на имот-частна общинска собственост, находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, кв.73 по ПУП на гр.Етрополе.
Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно: : Определяне на общински пасища, мери и ливади   за общо и  индивидуално ползване. Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти -  общинска собственост през 2018 година. Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 година. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно: Допускане изменение на действащия подробен устройствен план  на гр. Етрополе в частта на имоти пл. №№3240 и 3241, кв. 178. Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно:  Предложение за съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план на с. Бойковец в частта на кв. 36, УПИ I-173 и II-173. Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на  Марин Иванов Ганчев. 
Докл.: Председателят на ОбС
14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Николай Борисов Стоев
Докл.: Председателят на ОбС
15. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Георги Димитров Маринов. Докл.: Председателят на ОбС
16. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Лазар Георгиев Лазаров.
Докл.: Председателят на ОбС
17. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Стефка Дакова Хикова.
Докл.: Председателят на ОбС
18. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Михал Николов Усинов
Докл.: Председателят на ОбС