Общинският съвет ще проведе второ, редовно заседание  на 28.02.2018 г. /сряда/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет  Етрополе за периода 01.09.2017 -  31.12.2017 г. Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно:  Приемане на мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе ( 2014-2020 г.) през 2017 г. Докл.:Кметът на общината`
3. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно:  Определяне на годишна наемна цена на земеделските земи – пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно:  Изменение на Решение №156/08.09.2016 г. /Протокол №13/, изменено с Решение №35/30.03.2017 г. /Протокол №4/ на Общински съвет – Етрополе Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно:  Управление на имот – публична общинска собственост, помещение – магазин, с площ 54.00 кв. м., находящо се в масивна търговска сграда, построена в УПИ I – „За обществено обслужващи дейности и общински пазар”, кв. 201 по ПУП на гр. Етрополе Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно:  Отдаване под наем  на имоти – полски пътища Докл.: Председателят на ОбС