Общеннският съвет ще проведе Четиринадесето се редовно заседание на  30.11.2020 г. /понеделник/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Изменение и допълнение на Разрешение № 29/29.01.2020г., Протокол №4 на Общинския съвет – Етрополе, изменено и допълнено с Решение №106/30.06.2020г., протокол №9 на Общинския съвет - Етрополе, ВхОБС- 296/20.11.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


2. Предложение относно: Удължаване договора за управление на управителя на „Медицински център I – Етрополе“ ЕООД, ВхОБС- 299/24.11.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров - Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Избор на проверител – дипломиран експерт счетоводител /регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ал.Герчев-Етрополе“ ЕООД, гр. Етрополе за 2020 г., ВхОБС-300/24.11.2020 г. Вносител: Димитър Димитров - Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца в Община Етрополе от учебната 2020/2021, ВхОБС-295/20.11.2020 г.Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост през 2020 година, ВхОБС-292/18.11.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Предоставяне на общински имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ  ВхОБС-293/18.11.2020 г.  Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет -  Етрополе


 7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ VIII – 1697, квартал 165 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-287/18.11.2020 г. 
Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ II - За обществено обслужващи дейности, квартал 11 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-288/18.11.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе
9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот I - 2018, квартал 159 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-289/18.11.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ VII – 117, квартал 7а по ПУП на с. Малки Искър, ВхОБС-290/18.11.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


11. Предложение относно: Промяна на характера на собствеността от частна   общинска в публична общинска собственост, ВхОБС-291/18.11.2020 г. 
Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


12. Предложение относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот № 27632.210.5 в м. “Равнището“, землище гр.Етрополе, Вх.ОБС-294/20.11.2020 г.
Вносител: Димитър Димитро в-  Кмет на Община Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет