Петото редовно заседание на Общинския съвет ще бъде на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж
                                                   
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в Община Етрополе 
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


2. Предложение относно:  Изменение и допълнение на Решение №1/29.01.2019 г., Протокол №1 на Общинския съвет – Етрополе
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


 3. Предложение относно: Приемане на отчет за предоставените мерки по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 година в Община Етрополе
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно:  Изменение и допълнение на Решение №13/29.01.2019 г., Протокол №1
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост -  Урегулиран поземлен имот ХХХVI - 2018, квартал 181  по подробния устройствен план на гр. Етрополе
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Безвъзмездно прехвърляне чрез дарение на полски път – частна общинска собственост в полза на държавата
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Учредяване право на прокарване на подземен кабел за изграждане на обект „Оптичен кабел за интернет обслужване на Пречиствателна станция за отпадни води „Митсубиши” към РК „Елаците”, находяща се в поземлен имот №640435, землище на гр. Етрополе”, преминаващ през имоти, публична общинска собственост, находящи се в строителните граници на гр. Етрополе 
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Веселка Ценова Стаменова
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Данаила Илиева Михайлова 
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


10.  Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Марко Георгиев Марков 
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


11. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Георги Кирилов Цветков
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


12.Предложение относно:Предоставяне на парична помощ на Даниела Славчева Йорданова
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет