Петнадесето редовно заседание ще бъде на  29.12.2020 г. /вторник/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2020 г., ВхОБС-329 /22.12.2020 г. Вносител: Росица Христова - За Кмет на Община Етрополе, /съгл. Заповед № РД-15-706/16.12.2020 г./


2. Предложение относно: Приемане на план-сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г., ВхОБС-330/23.12.2020 г.  Вносител: Росица Христова - За Кмет на Община Етрополе, /съгл. Заповед № РД-15-706/16.12.2020 г./


3. Предложение относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност, ВхОБС-328/21.12.2020 г. Вносител: Росица Христова - За Кмет на Община Етрополе, /съгл. Заповед № РД-15-706/16.12.2020 г./


4. Предложение относно: Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 година, ВхОБС-326/18.12.2020 г. Вносител: Росица Христова - За Кмет на Община Етрополе, /съгл. Заповед № РД-15-706/16.12.2020 г./


5. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ VII – общ., квартал 79 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-323/14.12.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХII – общ , квартал 79 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-324/14.12.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ VIII - 1697, квартал 168 по ПУП на гр. Етрополе,  ВхОБС-325/14.12.2020 г.  Вносител: Марин Маринов -  Председател на Общински съвет - Етрополе


8. Предложение относно: Кандидатстване на Община Етрополе по Оперативна програма за храни и/или  основно материално подпомагане, ВхОБС-322/14.12.2020 г. 
Вносител: Димитър Димитров - Кмет на Община Етрополе


9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Славчо Христов Ценков, ВхОБС-319/11.12.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет -  Етрополе


10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цветан Тодоров Цанов, ВхОБС-320/11.12.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет -  Етрополе


11. Предложение относно: , Предоставяне на парична помощ на Пенка Цанова Величкова, ВхОБС-321/11.12.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет -  Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет