На 28 февруари 2018 година беше 2-рото редовно заседание на Общинския съвет – Етрополе. Присъстваха 16, без Васил Василев ( от ПП БСП). Промени в предварително обявения дневен ред нямаше.
Материарите докладна кметът Димитър Димитров.


Първа точка: Отчета за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Етрополе за периода от 01.09.2017 година до 31.12.2017 година беше приет със 16 гласа „за“. За този период са взети общо 55 решения, в т.ч. касаещи дейността на ОбС – 3 бр., касаещи дейността на Общинска администрация – 53 броя. От Общинска администрация са изпълнени 49 бр., в процес на изпълнение са 3 броя и няма неизпълнени решения.


Втора точка: Мониторинговия доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе (2014-2020 г.) през 2017 г. бе приета с 15 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“.
Доклада е разработен въз основата на задълбочен анализ на потребностите и възможностите за социално включване на ромската общност. Целта на мониторинга е чрез системно събиране и анализиране на информация, да се следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките на плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.  Мерки по политики са: Образование, Здравеопазване, Заетост, Жилищни условия, Върховенство на закона и недискриминация, Култура и медии.


Трета точка: Единодушно беше прието Решение за Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година. Програмата се допълва, както следва: 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти, се добавя: „4.4.2.  Поземлен имот без пл. № в размер на 8 /осем/ кв.м., представляващ придаваемо място по регулация и съставляващо реална част от УПИ II-774, 775, кв. 40 по подробния устройствен план на град Етрополе, целият от 550 кв.м.“


4 точка: С 13 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“ ( Ралица Ботева, Володя Вълов и Николай Николов от Местна КОАЛИЦИЯ Етрополе) беше прието предложението за определяне на годишна наемна цена на земеделските земи – пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване. 
Утвърждава годишна наемна цена на земеделските земи с начин на трайно ползване „ливада“, „пасище, мера“ и „пасище с храсти“, равна на изготвената оценка от лицензиран оценител на имоти, а именно: 1. за ливади 15 лева/дка, 2. за пасища - 10.00 лева/дка.


Точка пет: със 16 гласа „за“ бше прието предложеното изменениние  на Решение №156/08.09. 2016 г. /Протокол №13/, изменено с Решение №35/30.03.2017 г. / Протокол №4/ на Общински съвет – Етрополе.  Общински съвет – Етрополе дава съгласие за намаление на начална тръжна цена с още 10 % от утвърдената с Решение №156/08.09.2016 г. /Протокол №4/, изменено с Решение №35/30.03.2017 г. /Протокол№4/, начална тръжна цена за продажба на общинския имот, представляващ Урегулиран поземлен имот VIII – 1548, кв. 128 по подробния устройствен план на град Етрополе с площ от 805 кв.м., актуван с АЧОС №692/08.03.2005 г. Изменя Решение № 156/08.09.2016 г. / Протокол №4/, изменено с Решение № 35/30.03.2017 г. / Протокол №4/, като определя начална тръжна цена на общинския имот в размер на 15 395.65 без ДДС, при стъпка на наддаване в размер на 850.00 и депозит за участие в размер на 1300.00 лева. Данъчната оценка на общинския имот е сума в размер на  7393.80 лева.


Тчка 6: Единодушно беше прието  и точката предложението за Управление на имот – публична общинска собственост, помещение – магазин, с площ 54.00 кв.м., находящо се в масивна търговска сграда, построена в УПИ I – „За обществено обслужващи дейности и общински пазар“, кв. 201 по ПУП на град Етрополе.
Общинският съвет – Етрополе дава съгласието си за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение – магазин, с площ 54.00 кв.м., находящо се в масивна търговска сграда, построена в УПИ I – „За обществено обслужващи дейности и общински пазар“, кв. 201 по ПУП на град Етрополе, актуван с АОС №1560 от  25.03.2014 г., с площ от 54.00 кв.м., за срок от 5 години.
Търгът ще се проведе при начална месечна наемна цена в размер на 324.00 лева, без включен ДДС, определена съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени за 1 кв.м. полезна площ от общински недвижими имоти на Община Етрополе без ДДС. Определя стъпка на наддаване в размер на 30.00 лева, депозит за участие в търга в размер на 30.00 лева.


Седма точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ (Васил Георгиев от ПП БСП).
Общинският съвет – Етрополе дава съгласието си да се отдадат под наем имотите – полски пътища на ползвателите на масиви, определени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, издадени по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за разпределение на масивите и ползване за стопанската 2017/2018 година, на цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, съгласно Протокол от 12.01. 2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – София област, както следва: Землище на град Етрополе – 2.00 лв./дка; Землище на село Брусен – 5 лв./дка; Землище на село Лопян – 2 лв./дка; Землище на село Лъга – 2.00 лв./дка; Землище на село Рибарица – 2.00 лв./дка. 
Ползвателите, на които се предоставят полските пътища са длъжни да осигурят достъп до имотите за ползване в реални граници през стопанската 2017/2018 година.