Общинският съвет се събира на своето шесто, редовно, заседание на 27.04.2017 г. /четвъртък/, от 17.30 ч., в залата на Общинска администрация - втори етаж


ДНЕВЕН РЕД:
1.  Предложение - относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Етрополе -  Докл.: Кметът на общината
2.  Предложение - относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред - Докл.: Кметът на общината
3.  Предложение относно: Приемане на ГФО на „МИР-И" ЕООД, гр.Етрополе за 2016 г.  - Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
4.  Предложение - относно: Приемане на ГФО на „МБАЛ Проф.д-р Александър Герчев-Етрополе" ЕООД, гр.Етрополе за 2016 г. -  Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
5.  Предложение - относно: Приемане на ГФО на „Медицински център I Етрополе" ЕООД, за 2016 г. -  Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
6.  Предложение - относно: Допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2017година -  Докл.: Кметът на общината
7.  Предложение - относно: Възмездно придобиване на право на собственост върху имот № 224026, землище на с.Лопян, м,"Вълкански дол", чрез изкупуване от Община Етрополе -  Докл.: Кметът на общината
8.  Предложение -относно: Предоставяне на свободни общински пасища, мери и ливади за иидивидуално ползване, приемане на годишен план за паша за 2017-2018 година и определяне иа правила за ползването на предоставени пасища, мери и ливади - Докл.: Кметът на общината
9.  Предложение - относно: Разпореждане с имот -частна общинска собственост имот № 641.16, м,"Баш Самоков", землище гр.Етрополе -  Докл.: Кметът на общината
10.  Предложение - относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост имот № 641.17, м."Баш Самоков", землище гр.Етрополе - Докл.:Кметът на общината
11.  Предложение - относно: Разпореждане с имот -частна общинска собственост имот № 641.18, м."Баш Самоков", землище гр.Етрополе -  Докл.:Кметът на общината
12. Предложение - относно: Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска собственост -  Докл.: Кметът на общината
13.  Предложение -относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Димитър Иванов Станев -  Докл.: Кметът на общината
14.  Предложение - относно: Управление на имот-частна общинска собственост, находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември", кв.73 по ПУП на гр.Етрополе -  Докл.: Кметът на общината
15.  Предложение - относно: Допускане изменение на действащия подробен усгройствен план на град Етрополе в частта на кв.201, гр.Етрополе -  Докл.: Кметът на общината
16.  Предложение - относно: Допускане изменение на действащия подробен усгройствен план на с. Рибарица, община Етрополе в частта на УПИ VI - „За училище и обединено детско заведение ”, кв.17 -  Докл.: Кметът на общината
17.  Предложение -относно: Разрешение за изработване на подробен усгройствен план-план за застрояване за поземлен имот №389014 (бивш ПИ № 000388} в местността "Илиевото", землище с.Войковец - Докл.: Кметът на общината
18.  Предложение -/20,04.2017г. - относно: Одобряване на парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура ( трасе на електропровод) за захранване на поземлен имот №008028, землище гр.Етрополе -  Докл.: Кметът на общината
19.  Предложение - относно : Избиране на двама общински съветници за членове на Работна Група за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Етрополе - Докл.: Председателят на ОбС
20.  Предложение -относно : Предоставяне на парична помощ на Петър Асенов Мирчев -  Докл.: Председателят на ОбС
21.  Предложение - относно : Предоставяне на парична помощ на Иван Петков Пастирков -  Докл.: Председателят на ОбС
22.  Предложение - относно : Предоставяне на парична помощ на Петко Тодоров Петков -  Докл.: Председателят на ОбС