Общинският съвет ще проведе четвърто си редовно заседание  на 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа  в залата на Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе” ЕООД за 2017 г.,  Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси


2. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Медицински център І – Етрополе” ЕООД за 2017 г.,  Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
   
3. Предложение относно: Приемане на годишния финансов отчет на „МИР-И” ЕООД, гр. Етрополе за 2017 г.,  Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия,съобщения, местни данъци и такси


4. Предложение относно: Определяне на възнаграждение на управителя на „МИР-И” ЕООД, Докл.: Кметът на общината


5. Предложение относно: Изпълнение на т. XIII, 2 от Решение №1 от 25.01.2018 г. /Протокол №1/ на Общинския съвет Етрополе, Докл.: Кметът на общината


6. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г. , Докл.: Кметът на общината


7. Предложение относно: Разпореждане с имот-частна общинска собственост Имот №000611, местност „Иванчовец”, землище Етрополе, Докл.: Кметът на общината


8. Предложение относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект-павилион за търговска дейност, съгласно схема за разполагане, Докл.:Кметът на общината


9. Предложение относно: Прекратяване на  съсобственост върху недвижим Имот №040071,  находящ  се в землище гр. Етрополе,  местност „Ябланица”, Докл.: Кметът на общината


10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ  VII – 62, 63, кв. 5 по ПУП на с. Брусен, Докл.: Кметът на общината       


11. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Дойно Колев Илиев, Докл.: Кметът на общината


12. Предложение относно:  Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Пена Томова Тепавичарова, Докл.: Кметът на общината


13. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Станчо Банов Петков, Докл.: Кметът на общината
   
14. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на    Герго Лазаров Вълов, Докл.: Кметът на общината
   
15. Предложение относно:  Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, утвърждаване на годишен план за паша за 2018–2019 година и определяне на правила за ползването  на предоставени пасища, мери и ливади,    Докл.: Кметът на общината
               
16. Предложение относно:  Предоставяне на парична помощ на Веселка Маринова Петрова, Докл.: Председателят на ОбС


17. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Маруся Богданова Василева, Докл.: Председателят на ОбС


18. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Борис Иванов Бончев , Докл.: Председателят на ОбС