На 26.07.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе седмото редовно заседание на Общински съвет - Етрополе


 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение №1/25.01.2018 г., Протокол №1 на Общинския съвет – Етрополе, изменено и допълнено с Решение №26/29.03.2018 г., Протокол №3, изменено и допълнено с Решение №96/27.06.2018 г., Протокол № 6. Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно: Включване на СУ „Христо Ясенов” – гр. Етрополе в Списъка на средищните градини и училища за учебната 2018/2019 година. Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година. Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Имот № 641.5, местност „Баш Самоков”-землище гр. Етрополе. Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Цано Стоянов Христов. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно: Приемане на отчет за изпълнение на Решенията на Общинския съвет - Етрополе за периода от 01.01.2018 година до 30.06.2018 година.
Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Снежана Иванова Николова. Докл.: Председателят на ОбС
8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Веселка Ценова Стаменова. Докл.: Председателят на ОбС
9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Пенка Николова Крумова. Докл.: Председателят на ОбС