Екип от общински служители и външни експерти изготви актуализиран вариант на Програмата за развитие на туризма в Община Ботевград до 2020 год. Тази стъпка бе предприета въз основа на резултатите от проучването на туристическия потенциал на общината, като основните задачи са поставяне на ясни цели и приоритети в краткосрочен план и залагане на реалистични дейности и мерки, които да способстват практическото й приложение. 


Актуализирането на Програмата за развитие на туризма в Община Ботевград е съобразено с всички нормативни изисквания в Закона за туризма и заложените приоритети в Областната стратегия на Югозападен район, Национална стратегия за устойчиво развитие в България 2014 – 2030 год. и други. Това се посочва в докладната записка, с която общинското ръководство предлага на местния парламент да приеме актуализирания вариант на Програмата за развитие на туризма. 


Програмата съдържа ситуационен анализ,  характеристика на външната среда, характеристика на вътрешната среда, анализ на състоянието на туризма, приоритети и стратегически цели, дейности за изпълнение. В нея са посочени и източниците на финансиране. Също така тя включва мониторинг по изпълнение на дейностите, организация и контрол. В нея са направени съответните изводи и препоръки. 


За разлика от предишния вариант на програмата, в актуализирания са изброени туристически маршрути, идентифицирани през миналата година. Това са: Ботевград – хижа Рудината – Ботевград /три броя/; Краево – Ржана планина – вр. Козница – Литаково; Краево – Ржана планина – х. Лескова – Осеновлаг; Вилна зона – от местността „Стубеля до х. Рудината; Боженишки урвич – Скравена, маршрути към връх Мургаш: Бебреш, Врачеш, Мургаш, Ржана планина; Литаково до хижа „Лесково”. 


В програмата са посочени още маршрутите за конен туризъм и планински вело-маршрути – Ботевград – Елешница – Григорево – Горно Камарци – Ботевград; Ботевград – Краево – Осеновлаг – Елисейна – Зверино – Рашково – Ботевград. 


„Община Ботевград разполага с голям потенциал за разработване на интересни туристически маршрути  за велосипедни, конни и пешеходни туристически преходи. Сега съществуващите имат нужда от подобряване на прилежащата туристическа инфраструктура, цифровизация /GPS заснемане и популяризирането им в интернет чрез общинската уеб платформа за туризъм, както и в специализирани интернет страници и канали за туризъм”, се посочва в актуализираната Програма за развитие на туризма в Община Ботевград. 


Като най-атрактивни традиционни събития, които могат да се обогатят със съдържание и да бъдат развити на национално и международно ниво, са определени Дефилирът на духовата музика и мажоретните състави, Фестивалът на бъчвата във Врачеш и Великденският събор на Ботевград. Съборът на Боженица, ако се обвърже с традиционния автентичен фолклор, също може да придобие популярност извън пределите на общината, се посочва в актуализираната Програма за развитие на туризма. 


По отношение на иновативните събития, екипът, разработил Програмата, предлага те да бъдат свързани с избрания слоган „Ботевград – приключение на кръстопът”. „На първо място като емблематично събитие вече се позиционира Приключенският многобой Ботевград. Съпътстващи могат да бъдат събития, свързани с велосипеден, екстремен и конен туризъм. Денят на Жабешкото блато, насочен към един от символите на общината, също има сериозен потенциал за развитие, е отбелязано в Програмата. 


Какво показва SWOT-анализа на туризма в Община Ботевград? 


Сред силните страни се открояват: Благоприятно географско положение на туристическата дестинация – близост до столицата и преминаващ през общината трансграничен коридор Е79; Равнинно-котловинен планински пейзаж, привлекателен за туризъм; Наличие на горски масиви с богата флора и фауна; Разнообразно-културно историческо наследство и други.


Сред слабите страни са: Липса на уникални туристически обекти; Ниска концентрация на туристически атракции в общината; Недостатъчна социализация на обектите на историческото наследство; Липса на туристическа инфраструктура за развитие на селски и културен туризъм и други.


Възможности: Добре развита спортна база с възможности с възможностите за привличане на посетители по време на състезания, както и за нейното ползване извън спортни събития; възможности за организирането на повече национални и международни състезания, прояви и събития; Потенциал за развитие на пешеходен, културен, исторически, приключенски, селски, фестивален, конен, еко и вело туризъм и други. 


Заплахи: Липса на достатъчно подготвени кадри за по-качествено обслужване на туристическия сектор; Недостатъчен инвеститорски интерес в сферата на туризма и други. 


Актуализираният вариант на Програмата за развитие на туризма в Община Ботевград е внесена за обсъждане и гласуване в ОбС. Вероятно след това тя ще бъде публикувана в пълния си вид на страницата на общината в Интернет.