Проекти за над 2.3 млрд.лв. се изпълняват в момента по програмата в страната


51 проектни предложения за над 38 млн.лв. са подадени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството  в рамките на процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“, която се финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения изтече в 19.00 часа на 27 август. По процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. кандидатстват само 28-те общини бенефициенти от 4-то ниво на националната полицентрична система. Общият размер на финансовите средства по процедурата, която е на 100% безвъзмездна финансова помощ, възлиза на 38,17 млн.лв. Основна цел е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти. Дейностите целят постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за енергия, включително намаляване на емисиите на парникови газове.  Постигането на по-високо ниво на енергийна ефективност на сградите ще осигури и по-добро качество на въздуха, условията на живот и работна среда в съответствие със съвременните изисквания и критерии за устойчиво развитие. С подобряването на експлоатационните характеристики на сградите се очаква да се удължи не само техния жизнен цикъл, но и да се запазят традиционните функции на малките градове да бъдат т.нар. опорни центрове в предлагането на административни услуги за местното население. Допълнителният ефект от инвестициите по ОПРР 2014-2020, който се търси в малките населени места, е свързан не само с подобряване на условията за предоставяне на административни услуги, но и с намаляване на темпа на миграция към по-големите градове и задържане на икономически активното население в целевите територии.


Предстои сформирането на оценителна комисия, която в рамките на 3 месеца следва да разгледа подадените в срок проектни предложения и да предложи одобрените проекти за финансиране. Изпълнението на процедурата се извършва чрез подбор на проектни предложения. Това съобщава пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Както писахме вече, Ботевград е сред тези тези 28 общини, за които ще бъдат отпуснати средства за финансиране на проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради. Община Ботевград кандидатства с осем проектни предложения.