В ход е процедурата за избор на изпълнители за подмяна на водопроводната мрежа в селата Литаково, Новачене и Скравена. Финансирането е осигурено от община Ботевград по проекта към Програмата за развитие на селските райони. Условията за участие в процедурата са одобрени от управляващия орган на Програмата. 


Обявената обществена поръчка е с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на Община Ботевград“. Тя е разделена в четири обособени позиции:


ОП1 - „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 1“


ОП2 - „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“


ОП3 - „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Новачене“


ОП4 - „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“.


Техническата спецификация предвижда за първите три позиции земни и изкопни работи, полагане на водопроводни тръби, засипване на изкопа, изпитване на водопровода, дезинфекция на водопровода, възстановяване на засегнатата пътната настилка.


Обособена позиция 4 включва направа на малки отвори за полагане на водопроводните тръби, полагане на водопроводни тръби по безизкопна технология, изпитване на водопровода, дезинфекция на водопровода, възстановяване на засегнатата пътната настилка при направата на малките отвори. 


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 5 583 306,92 лева без ДДС. Тя се финансира по проект: „Реконструкция рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“, финансиран по договор за БФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Срокът за изпълнение на строителството по всяка от обособените позиции е не повече от 32 месеца, от датата на подписване на договор, но не по-късно от 25.07.2021 г.


Крайният срок за подаване на оферти е 17:30 часа на 17 декември 2018 г.