На редовното заседание в четвъртък общинският съветник Дамян Маринов внесе докладна, в която предложи да бъде допълнена Програмата за промотиране на Ботевград като дестинация за инвестиции с мярка №5 – „Насърчаване на инвестициите в селата на Община Ботевград“. Мярката представлява въвеждане на отстъпка в размер на 50% от такса смет за всички инвестиции, които включват строеж на сграда (с производствена/за обществено обслужване/селскостопанска / складова или друг вид, пряко свързан с дейността на фирмата) или нейното преустройство/основен ремонт с площ над 200 кв.м.  В докладната бе предложено още тази отстъпка  да се ползва за срок от три години, но  след подаване на заявление - декларация по образец с приложени одобрени строителни книжа и удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване. Тихомир Найденов предложи срокът да стане пет години, с което вносителят на проекта за решение се съгласи.


“Налице са негативни демографски тенденции в повечето села в общината, като една от причините е свързана с по-трудната реализация на трудовия пазар и затова считам, че община Ботевград трябва да насърчава инвестициите в нови бизнес проекти или разширяването на съществуващите“, мотивира предложението си Дамян Маринов.


Според съветника прилагането на мярката ще доведе до: насочване на инвестиции към селата от общината, което от своя страна ще осигури заетост на населението; положителен демографски ефект; сериозен стимул за инвеститори, които така или иначе инвестират в селата. 


Общинският съвет подкрепи докладната записка. Решението обаче ще влезе в сила от 2020 година, тъй като план-сметката за очакваните приходи от такса битови отпадъци за 2019-та вече е изготвена и качена на сайта на общината, с което е спазен съответния законов срок – един месец. Тя ще бъде внесена за гласуване на последната за 2018 година редовна сесия на Общинския съвет, обясни кметът Иван Гавалюгов.