Със заключителна пресконференция ще бъде финализиран проектът - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград” по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Събитието ще се състои на 11.12.2018г. (вторник) от 14.00 ч. в конферентната зала на спортна зала „Арена Ботевград“ - Ботевград.