В зала „Ботевград“ на общинската администрация вчера - 23 ноември, се състоя заключителна пресконференция по проект „Околната среда – Бъдеще и отговорност на всички“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между Сърбия и България.


Основната цел на проекта беше да насърчи и увеличи използването на общи природни ресурси чрез възстановяването и опазване на екосистемите в защитени природни зони. Водещ партньор по проекта бе Туристическа организация в община Сурдулица, Сърбия, а партньор - Община Ботевград.


С сигуреното финансиране са закупени багер товарач, мини багер и противопожарен камион за нуждите на общинско предприятие БКС в Ботевград, а за Сурдулица - специализиран автомобил с висока проходимост, оборудван със специализирани модули.


Също така в резултат от изпълнението на проекта е изработен план за управление на защитена природна зона в община Ботевград, проведоха се образователни кампании за повишена информираност на местните общности за опазването на природните ресурси. Изработена и разпространена е информационна брошура „Защитените природни зони на Ботевград и Сурдулица“.


Проектът „Околната среда – Бъдеще и отговорност на всички“ се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-159/24.09.2020 г. по Програма Интеррег-ИПП България – Сърбия 2014-2020, Приоритетна ос „Околна среда“, специфична цел 3.2 „Защита на природата“. Обща му стойност е 591 283, 46 евра, от които 386 431,77 евро за община Ботевград и 204 851,69 евро за Туристическа организация, община Сурдулица, Сърбия.