Снощи, на 09.01.201 г. от 17:00 ч. в Многофункционалната зала на НЧ "Тодор Пеев-1871" мина  общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Етрополе за 2019 година.
С влизането в залата направи впечатление многобройната публика, много повече от минали години.
Бяха дошли двамата ресорни заместник-кметове Росица Христова и Стефан Борисов, началник-отдели и служители в общински администрация, ръководители на частни и общински институции, директори на учебни заведения, общински съветници.
С помощта и на презентация,  Нели Сейменарова - гл.счетоводител в общинска администрация, представи основните параметри на проектобюджета за 2019 г. е в размер на 14 834 198 лв., като:
Приходи за 2019 г. - 14 834 198 лв., в това число:
1.Държавни приходи - 8 007 880 лв.
2.Местни приходи - 6 862 318 лв.


Разходи за 2019 г. - 14 834 198 лв., в това число:
1.Разходи за държавни дейности - 8 007 880 лв.
1.1 Общи държавни служби - 672 901 лв.
1.2 Отбрана и сигурност - 203 859 лв.
1.3 Образование - 6 015 379 лв.
1.4 Здравеопазване - 450 057 лв.
1.5 Социално осигуряване и грижи - 421 697 лв.
1.6 Почивно дело, култура - 243 697 лв.
1.7 Икономически дейности и услуги - 0
2.Разходи с общински характер - 6 102 318 лв.
3.Дофинансиране на държавни дейности - 724 000 лв.
Предстои да качим на сайта повече подробности по основната рамка на бюджета.
От снимковия материал, който предоставяме на нашите читатели, могат да се разчетат още някои данни от презентацията.
Както обясни главната счетоводителка, всички предложения за промени ще се обсъждат допълнително и на сесията ще се представи окончателния вариант на бюджета.