Започват консултациите за формиране съставите на секционните избирателни комисии за община Ботевград за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. „Консултативният кабинет" ще се състои на 17.04.2019 г. (сряда) от 17:00 часа в зала №15, която се намира на 1-вия етаж в сградата на община Ботевград.


При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:


1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.


2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 г. или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.


3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.


4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица.