Община Ботевград ще кандидатства за членство в сдружението с нестопанска цел „Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия“. Организацията е създадена през 1997 г. по инициатива на кметовете на 23 общини. 


„ЕкоЕнергия“ съдейства на българските общини пълноценно да осъществяват функциите си по отношение на устойчивото енергийно развитие; да мобилизират ресурси за осъществяване на енергийните си програми и да допринесат за формиране на отговорно отношение на обществото към енергията. Също така Сдружението осъществява задачи в следните направления: утвърждаване на местното енергийно планиране и управление като основен инструмент на енергийната политика на общините; обучение на ръководители и специалисти; разпространяване на информация.


Община Ботевград постигна значителни резултати при прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност в съществуващия общински сграден фонд - социална, културна, образователна и административна инфраструктура. Сериозни са и мащабите на програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в града. Усилия са насочени и към модернизация на уличното осветление.


Членството в „Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия“ ще даде възможност на Община Ботевград да обменя опит и информация с останалите общини в Мрежата, да укрепи капацитета на общинските звена за управление на енергията, да се възползва от включването й в международни проекти, да ползва предимства и отстъпки в организирани от Мрежата учебни курсови и семинари и дейности за оказване на техническа помощ.


Според условията за членство в „ЕкоЕнергия“, общината-кандидат може да се присъедини след решение на съответния общински съвет. Затова  общинското ръководство е внесло в Общински съвет – Ботевград докладна записка с такова предложение. Искането ще бъде разгледано на извънредна сесия на ОбС, която ще се състои на 15 май.