Общинският съвет ще проведе своето Пето редовно заседание на  27.02.2020 г. / четвъртък / от 17:30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж.


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение ВхОБС-44/19.02.2020 г., относно: Проект на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


2. Предложение ВхОБС- 45/19.02.2020 г., относно: Проект на Наредба № 16 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


3. Предложение ВхОБС-49/20.02.2020 г., относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


4. Предложение ВхОБС-46/19.02.2020 г., относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, утвърждаване на годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година и определяне на правила за ползването  на предоставени пасища, мери и ливади. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


5. Предложение ВхОБС-47/19.02.2020 г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, продажба на УПИ IХ-109, находящ се в квартал 22 по ПУП на с. Брусен. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


6. Предложение ВхОБС-48/19.02.2020 г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, продажба на УПИ Х-171, находящ се в квартал 23 по ПУП на с. Брусен. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


7. Предложение ВхОБС-50/20.02.2020 г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, продажба на имот №640794, находящ се в землището на гр. Етрополе  Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


8. Предложение ВхОБС-6/13.02.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Иван Иванов Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


9. Предложение ВхОБС-7/13.02.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Цветозар Стефанов Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


10. Предложение ВхОБС-8/13.02.2020 г., относно: Предоставяне на парична помощ на Ирена Колева Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе