С решение на Общинския съвет от днес активите на ВиК Бебреш ще бъдат отписани от баланса на  дружеството за сметка на собствения капитал, считано от 1 април 2019 год. Отписването е в изпълнение на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.


Активите – публична общинска собственост, ще бъдат приети от кмета на община Ботевград , след което ще се заведат в баланса на общината. Те са включени в окончателния протокол, с  който се разпределя  собствеността на ВиК системи и съоръжения между държавата и общината. Общата им стойност към 31. 12. 2017 год. е 31 274 022, 27 лв., като на ВиК Бебреш възлизат на 2 156 000 лв. Тя е формирана съгласно предоставена в МРРБ информация по образци.  


Окончателният протокол е подписан от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и кмета на община Ботевград  Иван Гавалюгов. Той също бе приет от Общински съвет днес. С този протокол активите - публична общинска собственост, ще бъдат предоставени за управление и стопанисване на ВиК София ЕООД.