Общинският съвет отмени действащата Наредба 1 за опазване на обществения ред в община Ботевград и я прие отново. Кметът Иван Гавалюгов обясни, че предложението се внася във връзка с проверка на Прокуратурата, която периодично проверява наредбите на общините. Държавният орган не е открил доказателства, че е спазен законовият ред по обявяване и приемане на Наредба № 1 през 2002 и чрез съда е поискал тя да бъде отменена. Затова и общинското ръководство внесе докладна за отмяната й и респективно предложение отново да бъде приета, като този път процедурата по предварителното обявяване е спазена. Кметът обясни, че единствената внесена промяна в Наредба №1 е за отпадане на разпоредбите за изземване на стари автомобили, тъй като те са разписани в  друга общинска наредба - за управление на отпадъците на територията на община Ботевград.