Общинският съвет ще проведе Седмото си редовно заседание  на  17.07.2019 г. / сряда / от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
2. Предложение относно: Разпореждане с имот  - частна общинска собственост УПИ V – 26, квартал 8 по ПУП на в.з. Лопян. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
3. Предложение относно: Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
4. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Доно Савов Станьов. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
5. Предложение относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – помещение за аптека, кв. 16 по подробния устройствен план на гр. Етрополе. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
6. Предложение относно: Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ по обявена от Проект „Красива България“ извънредна кампания за набиране на проектни предложения. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
7. Предложение относно:  Удължаване договора за управление на управителя на „МИР-И” ЕООД.  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Ирена Стефанова Колева. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе.
9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Пенка Панчева Илиева.
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Димитър Василев Стаменов. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етропол
11. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Гинка Христова Михайлова. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе