Повече от сто клиенти на „Балкангаз 2000“ АД плащат на равни части през текущия период 2018/2019 г.


Дружеството напомня, че юли е месецът, през който всеки битов клиент може да се включи в системата „Плащане на равни части“.


Какво представлява системата?


Вместо големи сметки през зимата и малки през лятото, дружеството дава възможност да се плащат равномерно през цялата годината.


Тази практика се прилага от около десет години, много клиенти вече са оценили предимствата и се възползват от тях. За да имат тази възможност, те следва да са потребявали природен газ поне дванадесет месеца, както и да нямат неплатени задължения към доставчика.


Как се определят вноските?


За всеки отделен клиент се изчислява употребеното количество природен газ през изминалите 12 месеца в имота. Всеки месец от следващите 11 се заплаща едно и също количество газ, определено като не по-малко от 1/12 част от потреблението за предходните 12 месеца.


Предлага се опция средномесечното количество да се определи на база на последните 24 месеца - по желание на клиента.


Договорът се сключва през юли и действа от август до юни на следващата година.


Става дума именно за равни ЧАСТИ, а не за равни ВНОСКИ, защото договореното за плащане месечно количество се остойностява по цената, действаща през съответния месец, което означава, че вноските са различни. „Балкангаз“ издава на абоната фактура за авансово месечно плащане и дебитно/кредитно известие за реалното потребление на природен газ през месеца. Така сумите за връщане/доплащане са под контрола на клиента по всяко време и няма опасност разликите в цените да доведат до необосновано „надплащане“.


Изравняването


12-то изравнително плащане се извършва след отчитане на доставеното количество за месец юли на следващата година, въз основа на издадените през периода месечни дебитни и кредитни известия. Ако през периода по някои от известията са извършени плащания, те се изключват от рекапитулацията.


Всички плащания се извършват до 10-то число на месеца, следващ месеца на отчитане. Ако абонат забави плащане се задействат клаузите от Общите условия на дружеството за неустойки при закъснение и в краен случай - за спиране на газоподаването.


Размерът на равните месечни количества не се променя през договорния период, независимо от евентуална промяна на потреблението.


Договорите не подлежат на автоматични подновяване. Сключват се отново за всяка следваща година.


Договорите за следващия период се сключват до края на месец юли и ще са в сила да август 2020 година.