На 10 октомври 2019 година от 17:30 часа Общински съвет – Етрополе проведе своето последното си 11-то редовно заседание в сградата на Общинска администрация.
При пълен кворум, без промени в дневния ред.


По т.1 общинските съветници приеха Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2019 г., в размер на 7 588 961 лв.
От поименния списък "Текущи ремонти" към 30.06.2019г.са включени:
- ремонт на част от двора на ДГ "Слънчице"
- ремонт на покрива на общежитие към ПГ "Тодор Пеев" гр.Етрополе
- ремонт на част от двора на ДЯ "Патиланци"
- хоризонтална и вертикална маркировка
- изкърпване на уличната мрежа в гр.Етрополе
- чакълиране на улиците по селата
- ремонт на път до стар гробищен парк, изграждане на чешма в гр.Етрополе
- текущ ремонт на централната градина пред пощата в с.Лопян
- текущ ремонт на сгради общинска собственост
- текущ ремонт на покрива на Исторически музей гр.Етрополе
- зимно поддържане на община Етрополе
Предложението беше прието с 12 "за" и 5 "въздържал се" /Владимир Александров, Васил Иванов, Боряна Керемидска, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев от ПП БСП/.


По т.2 беше приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе, като според приетото изменение чл.15 добива следната редакция:
"Чл.15 /1/ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя на 1,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. "Основната цел: с предлаганата промяна ще се постигне съответствие с действащите нормативни актове и избягване на евентуална колизия между текстовете на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе и Закона за местните данъци и такси. Постигане на ефективна и структурна вътрешна правна уредба. 


Точка 3. Сесията дава съгласие за учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX – 1697, кв.169 по ПУП на град Етрополе.
С това решение се дава съгласие да се учреди на Георги Цолов от град Етрополе, бул. „Дандевил“ право на пристрояване, съгласно виза от главния архитект за изграждане на пристройка
 
По т.4 се дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г., съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот / УПИ/II - Складова и производствена дейност и офиси, находящ се в квартал 175 по ПУП на гр.Етрополе, целият с площ 9455 кв.м.


По т.5 се дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г., представляващ имот № 201022, находящ се в землището на гр.Етрополе, местност "Ябланица" с начин на трайно ползване "нива" - пета категория с площ 11.728 дка.  


Идентична бе и т.6, по която се дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г., представляващ имот № 201023, находящ се в землището на гр.Етрополе, местност "Ябланица", начин на трайно ползване "нива" - пета категория с площ 7.752 дка.


По т.7, 8, 9, 10 и 11 се дава съгласие за прекратяване на съсобственост между община Етрополе и, съответно, с: Лиляна Кънчева, Бойко Ботев, Венцислав Тихолов и Панчо Панчев.


По т.12 се дава съгласие с 11 "за", 5 "въздържал се" /Владимир Александров, Васил Иванов, Васил Георгиев, Боряна Керемидска, Лъчезар Лазаров от ПП БСП/ и 1 глас „против“ /Цветолюб Пенчев от ПП БСП/, да се отдаде под наем на "ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ" АД, без провеждане на търг или конкурс по реда на по реда на чл. 24-а, ал.6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, имот № 008019 и имот № 062049, находящи се в землището на гр.Етрополе, местност "Горни край", начин на трайно ползване "Изоставена нива".


С решението по т.13 се изменя Решение № 6/29.01.2019 г./Протокол №1, както следва:
В т. "Жилища за настаняване под наем" текстът "53 броя" се заменя с текста "51 броя".
В т."Жилища за продажба" текстът " 0 броя" се заменя с текста "2 броя".


По точка 14 се дава съгласие за изменение на действащия подробен устройствен план на град Етрополе в частта на УПИ І - “Жилищен комплекс” и УПИ ІІ - “Жилищен комплекс”, кв. 125.


Следващата точка 15 бе приета единодушно и се дава съгласие за изменение на действащия подробен устройствен план на гр. Етрополе в частта на кв. 13 и имот пл. № 3083.
 
По т.16 се одобряват разходите за командировки на председателя на Общински съвет Етрополе и на кмета на община Етрополе за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.


По т.17 и 18 се отпускат парични помощи на нуждаещите се жители на Етрополе Мая Маринова Петкова – 1000 лева и Цецка Панчува Йотова – 500 лева.