Дирекция „Бюро по труда“ - Ботевград обявява подбор за свободно работно място за длъжност „Психолог“ към Агенция по заетостта. Място на работа: Дирекция "Бюро по труда" - Ботевград, отдел „Посреднически услуги“ по Национална програма „Активиране на неактивни лица“.


Месторабота             Брой работни места        Адрес


ДБТ Ботевград1гр.      Ботевград,                   пл."Незнаен войн" № 7


Минимални изисквания:


- образование - професионален бакалавър


- специалност – „Психология“


- професионален опит - минимум 1 година общ трудов стаж работа с компютър (Microsoft office) - на добро ниво


Допълнителни умения и квалификации:


- знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения - ДРСЗ и ДБТ, ЗНЗ и Правилника за прилагането му, ЗА, ЗДСл, КТ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" - придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;


- умения за познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересованите страни; обективност на преценката;


- добри умения за работа с компютър - готови програмни продукти и Интернет.


Основна месечна заплата за длъжността - 750 лв.


Провеждане на подбор: по документи, решаване на тест и интервю.


Необходими документи за кандидатстване:


- заявление за участие в подбор - по образец;


- ксерокопия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;


- ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен, или осигурителен стаж);


- декларация по образец (образец 1 и образец 2);


- автобиография (CV) - европейски формат.


Документите могат да бъдат получени на място в дирекция „Бюро по труда“ - Ботевград.


Контакти: Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документи за участие в подбора в Дирекция „Бюро по труда“ - Ботевград, пл. „Незнаен войн“ №7.


Краен срок за подаване на документите: 14 дни след обявяване на подбора на Интернет страниците на местни медии.