Представиха проект „Подай ръка“ на откриваща пресконференция, която се проведе днес в Община Ботевград


По проекта са предвидени дейности за подобряване и модернизиране на съществуваща инфраструктура - общинската част в Младежкия дом, представляваща три обособени обекта със застроена площ от 1014.55 кв.м, 1452.74 кв.м и 1370.75 кв.м., в които впоследствие ще бъдат създадени Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.


Преустройството ще бъде извършено съгласно действащите нормативни изисквания  за осигурява на достатъчно просторни и добре оразмерени помещения. Обзавеждането им също ще бъде съобразено със съответните разпоредби, така че да осигури комфорт и възможност за лесно преминаване на потребители със затруднена мобилност. 


Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра  ще се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.


Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще предоставя комплекс от услуги за подкрепа на деца, младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, ще осигури  условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните  им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите ще бъдат подпомагани от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.


Такива центрове вече функционират в редица общини на страната. Ползватели на социалните услуги са деца в риск и техните семейства, самотни или непълнолетни майки, семейства, изпаднали в трудни житейски ситуации и други. 


Проект „Подай ръка” се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.001-0045-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“


Стойността му възлиза на  932 821.31 лв., в т.ч. безвъзмездна финансова помощ в размер на 746 498.97 лв., собствено финансиране - 186 322.34 лв.