Община Ботевград организира откриваща пресконференция по проект „Подай ръка”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.001-0045-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“


Дата на провеждане: 13.02.2020 г.


Начален час: 11:00 часа


Място на провеждане: зала „Стамен Панчев“ в сградата на Общинска администрация – Ботевград, ет. 1


Цел на пресконференцията: осигуряване на максимално информационно покритие в Община Ботевград и извън нея за конкретните предстоящи дейности по проекта, осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. за реализацията на проекта, осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост, осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проектите.


Очаквани резултати от провеждане на пресконференцията:


- Прозрачност при разходването на средствата от Европейски фонд за регионално развитие.


- Максимална информираност на обществеността за финансирането от Европейски фонд за регионално развитие.


Информация за проект „Подай ръка” можете да откриете ТУК.