Общинският съвет – Етрополе ще проведе Шестото си редовно заседание  на  26.03.2020 г. / четвъртък / от 17:30 часа в Многофункционалната зала на Народно читалище „Т.Пеев-1871” - първи етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение ВхОБС-76/19.03.2020 г., относно: Проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
2. Предложение ВхОБС-73/19.03.2020 г., относно: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Етрополе до 2022 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
3. Предложение ВхОБС-74/19.03.2020 г., относно: Изпълнение на т. XVIII, 2 от Решение №29 от 29.01.2020 г. /Протокол №4/ на Общинския съвет Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
4. Предложение ВхОБС-75/19.03.2020 г., относно: Одобряване на бюджетна прогноза 2021-2023 год. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
5. Предложение ВхОБС-78/20.03.2020 г., относно: Изменение на Решение №81 от 29.03.2016 г.,  Протокол №7 на ОбС - Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
6. Предложение ВхОБС-79/20.03.2020 г., относно: Прекратяване на Договор РР-58/13.12.2012 г. за учредяване безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – общинска собственост, сключен между Община Етрополе и Сдружение с нестопанска цел” Спортно дружество Етрополе” Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
7. Предложение ВхОБС-69/18.03.2020 г., относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
8. Предложение ВхОБС-65/18.03.2020 г., относно: Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2020 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
9. Предложение ВхОБС-68/18.03.2020 г., относно: Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общинския съвет – Етрополе за периода от 01.07.2019 година до 31.12.2019 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
10. Предложение ВхОБС-66/18.03.2020 г., относно: Определяне нов състав на  местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
11. Предложение ВхОБС-67/18.03.2020 г., относно: Управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на първия етаж в жилищен блок №1, УПИ II – „За жилищно строителство”, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
12. Предложение ВхОБС-64/17.03.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I-361, 362, квартал 56 по ПУП на гр. Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
13. Предложение ВхОБС-70/18.03.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ XIV-201, квартал 14 по ПУП на с. Ямна Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
14. Предложение ВхОБС-61/13.03.2020 г., относно: Допускане изменение на подробния  устройствен план на  град  Етрополе в частта на кв. 11 Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
15. Предложение ВхОБС-77/19.03.2020 г., относно: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот  с идентификатор 27632.210.38(№210038), находящ се в местност „Равнището”, землище на гр. Етрополе Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
16. Предложение ВхОБС-71/18.03.2020 г., относно: Кандидатстване на Община Етрополе за получаване на финансиране от Фонд „Социална закрила“ 2020. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
17. Предложение ВхОБС-72/18.03.2020 г., относно: Приемане на информация за постигнати резултати от дейността на РУ Етрополе през 2019 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
                          
Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет