Във връзка с обявеното извънредно положение, Дирекция „Социално подпомагане“ – Ботевград, разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва: 


- чрез Системата за сигурно електронно връчване/идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);


- по пощата с обратна разписка 


- чрез електронна поща на електронен адрес: ao@asp.gоvernment.bg, без да е необходимо подписване с електронен подпис;


На електронната страница на Агенция за социално подпомагане, в рубрика „Коронавирус COVID-19” е публикувана Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условия на обявеното извънредно положение. 


Повече информация гражданите могат да получат на телефона на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ботевград: 0723/ 66-273;