Проектът "Приеми ме 2015" е изпълняван от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България. Неговата цел е да се разшири обхватът на услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск.


В изпълнение на приетия от сформирания към проекта Координационен експертен съвет план за развитие на социалната услуга "приемна грижа" от началото на месец ноември 201бг. ще стартира вторият етап на проекта. Основен елемент в него е въвеждането на областен модел на управление и предоставяне на услугата "приемна грижа". Сформирането на екипи за управление и предоставяне на услугата на областно ниво ще позволи постигането на стандарт за работа с приемни семейства за 1 социален работник от 12 действащи семейства, както и намаляване на броя на ангажираните администратори на общинско ниво. Като краен резултат ще бъде намалена значително себестойността на услугата. Ще се създаде и възможност за национално покритие чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата "приемна грижа“ и които отговарят на условията за партньорство по проекта "Приеми ме 2015".


Реализирането на следващия етап на проект "Приеми ме 2015" ще осигури по-добро качество на живот на уязвими групи деца, ще насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а чрез приемни семейства - във всяка община - партньор ще доразвие на по-ефективно специализирано ниво професията "приемен родител".


Проектът е с продължителност 28 /двадесет и осем/ месеца - до 31.03.2018 г.,вкл., като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 51 600 000 лева.


Планирано развитие на приемната грижа 2016/2017 г. /втори етап на проекта – въвеждане на областен модел/, за област София са общините: Антон, Божурище, Ботевград, Драгоман, Елин Пелин, Златица, Копривщица, Костенец, Костинброд, Миркова, Правец, Своге и Челопеч.