На  30.04.2020 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т.Пеев-1871” - втори етаж свиквам седмото редовно заседание на Общинския съвет


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №5 за общинската собственост,  ВхОБС-99/21.04.2020 г., Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


2. Предложение., относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе,  ВхОБС-100/21.04.2020 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


3.  Предложение относно: Приемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и Програма за закрила на детето в община Етрополе за 2020 г., ВхОБС-95/21.04.2020 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на Общинския съвет


4. Предложение относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе 2016-2020 г. през 2019  г. и Годишен план за развитие на социалните услуги през 2021 г.,  ВхОБС-110/22.04.2020 г.  Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Приемане на Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Етрополе за 2019 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Етрополе за 2020 година, ВхОБС-101/21.04.2020 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


 6. Предложение относно: Приемане на Отчет за предоставените мерки по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 година в община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 година в община Етрополе, ВхОБС-102/21.04.2020 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


 
7. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост през 2020 година, ВхОБС-96/21.04.2020 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


 8. Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение №38/29.01.2020 г.,  Протокол №4 на Общински съвет-Етрополе,  ВхОБС-97/21.04.2020 г., Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


 9. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ XI-„За почивна база”, квартал 13 по ПУП на с. Ямна, ВхОБС-98/21.04.2020 г., Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


10. Предложение относно: : Продажба на общинско жилище - апартамент № 6,
находящ се в квартал 132 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ЕПЖБ №1, вх. А, ет. 2, ВхОБС-108/22.04.2020 г.,  Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


11. Предложение относно: Продажба на общинско жилище - апартамент № 53,
находящ се в квартал 132 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ЕПЖБ №1, вх. Г, ет. 4, ВхОБС-109/22.04.2020 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


12. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Договор за БФП №BG06RDNP001-7.001-0144-C01/23.05.2019 г. за проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски”, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.001-Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., ВхОБС-103/21.04.2020 г., Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


13. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща ДДС по авансово плащане по Договор за БФП №BG06RDNP001-7.001-0144-C01/23.05.2019 г. за проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски”, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.001-Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., ВхОБС-104/21.04.2020 г., Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


14. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща  авансово плащане по Договор за БФП №BG06RDNP001-7.007-0081-C01/03.05.2019 г. за проект „Реконструкция на спортна площадка в кв.177 по плана на гр. Етрополе”, финансиран по процедура BG06RDNP001 -7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., ВхОБС-105/21.04.2020 г., Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


15. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаваща ДДС по авансово плащане по Договор за БФП №BG06RDNP001-7.007-0081-C01/03.05.2019 г. за проект „Реконструкция на спортна площадка в кв.177 по плана на гр. Етрополе”, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., ВхОБС-106/21.04.2020 г., Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет