От средата на миналата седмица започнаха ремонтни дейности в ДГ „Детелина“ - Скравена. Те се осъществяват по обявената в края на 2019 г. от община Ботевград обществена поръчка: „Детска градина „Детелина“, с. Скравена, общ. Ботевград – Втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“, по проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика. 


За участие в публичния търг, проведен в края на месец март, документи подадоха 4 фирми, 2 от които не бяха допуснати до класиране. На първо място комисията избра ботевградската фирма „Ка Ва Строй“ ЕООД, която предложи оферта от 259 782,29 лева без включен  ДДС. Общата прогнозна стойност на поръчката бе в размер на 269 934,94 лв. Съгласно проектното предложение Община Ботевград осигурява 69.62 % от тази сума.


През 2019 година в ДГ „Детелина“ – Скравена, бе извършен Етап 1 на ремонтните дейности на сградата, включващ изпълнение на мерки за енергийна ефективност (дограма, топлоизолации и фасадни мазилки), основен ремонт на покривна конструкция и подмяна на керемиди, както и изграждане на нова мълниезащитна инсталация.


Дейностите, предвидени в обхвата на Етап 2, включват: преустройство на сутерен и етаж за обособяване на кухненски блок, съобразно съвременни санитарно-хигиенни изисквания, вкл. всички необходими помещения за функционирането му; цялостна подмяна на сградните ВиК инсталации и санитария; подмяна на ел. инсталациите в съответствие със съвременните изисквания, вкл. изграждане на пожароизвестителна инсталация; изграждане на нова отоплителна инсталация с нов топлоизточник на газ; монтаж на вентилационна инсталация на кухненския блок; достъпна среда и тоалетни за инвалиди; цялостен вътрешен ремонт на завършващи покрития на сутерен, първи и втори етаж, вкл. подмяна на врати, фаянсови облицовки, настилки, шпакловки и боядисване и др.; благоустрояване на дворно пространство - в представения проект за благоустройство се предвижда изграждане на настилки, алеи и детски площадки и оборудване.


Срокът за изпълнение на ремонтните дейности по Етап 2 е 4 месеца.