Обединени от каузата за подобряване управлението на горите на територията на община Ботевград,  граждани, общинска администрация, Държавно горско стопанство - Ботевград, НПО, в  рамките на проект  „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане  и мониторинг върху  политиките за добро управление на горите на територията на община Ботевград“ по ОПДУ, търсиха най-правилните решения за стопанисване, разумно ползване и устойчиво развитие на местното зелено  богатство - горите. 


На база проучване нагласите и готовността на гражданите за включване в процесите на добро управление на горите и анализ на моментното състояние на горските площи, са разработени и публикувани за обществено обсъждане и одобрение План за  многофункционално управление на горите в Ботевград, План и указания за стопанисване и Модел за гражданско участие в процесите за доброто им управление под различни форми. 


Благотворителната инициатива „Да облагородим пространството около чешмата с „желязна“ вода на територията на Липница, за която Ви информирахме предварително, е една от предложените форми за гражданското участие в действие. Община Ботевград подкрепи инициативата, като организира изрязването на храсти и клони, осигурявайки достъп до чешмата, и извози дървения материал до мястото. Доброволци почистиха пространството, а представители на Държавно горско стопанство  - Ботевград и фирма “Стрелец“ предоставиха материалите и заедно с другите участници в инициативата изработиха две маси, четири пейки и една люлка за по-малките посетители.   


Участие взеха 19 доброволци. Освен че вложиха труд, те дебатираха и одобриха Модела за участие на гражданите в процесите на формулиране, прилагане  и мониторинг върху  политиките за добро управление на горите на територията на община Ботевград.


Обсъждане на Модела за участие на гражданите в процесите на формулиране, прилагане  и мониторинг върху  политиките за добро управление на горите на територията на община Ботевград, както и План и указания за стопанисването на горите на  територията на община Ботевград“ беше организирано от екипа на проекта, експерти и представители на домакина - с.Липница, с участието на 31 жители на селата Липница, Елов дол, Новачене. Споделените препоръки ще бъдат включени в Плана и Модела. Разработките бяха одобрени и с убеденост, че „нашите гори са в нашите ръце“. Това съобщиха от екипа на проекта. 


Организаторите на събитието благодарят за участието на всички доброволци и граждани.


Проект  BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“ се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.