В новата Наредба за символиката и отличията са регламентирани и причините, и начините за отнемане на почетните звания 


Действащата Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Ботевград е приета с решение на Общинския съвет от 2000 год. и е изменена и допълнена с четири решения – през 2000 г., 2001 г., 2002 г. и 2005 г. „Наредбата не регламентира в пълен обем обществените отношения в тази материя, а освен това следва да се извършват редица изменения и допълнения, като поради тази причина следва да се отмени, респективно да се приеме нова“, се посочва в мотивите към предложението. 


С новата Наредба се цели: Цялостна регламентация на обществените отношения, свързани с: вида и съдържанието на символите, почетните знаци, отличията и званията на Община Ботевград; условията и критериите за присъждането им, както и възможностите за отнемането им. Това е записано още в докладната записка до местния парламент. 


Освен за присъждане на почетни звания и отличия, новата Наредба съдържа и регламент за отнемането им. 


Най-високото звание - „Почетен гражданин на Ботевград“, се присъжда на: български граждани за дългогодишни, последователни и особено резултатни усилия, допринесли за развитието и издигането на авторитета на Ботевград и общината в национален и международен план и получили гражданска признателност; на чуждестранни граждани за изключителни заслуги към развитието на Ботевград и общината. 


Удостояването ще става с решение на Общинския съвет, прието с поименно гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на  съветниците .


Предложение  до Общинския съвет за удостояване със званието ще могат да правят: Председателят на Общинския съвет; Кметът на Общината; групите на общинските съветници или общински съветник, по реда, определен от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; Инициативен комитет, подкрепен от подписите на минимум 500 граждани с постоянен адрес на територията на община Ботевград. 


Общинският съвет отнема отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ на лица: осъдени за престъпления с влязла в сила присъда; които с постъпките си уронват престижа и петнят името на града, общината и страната; които, вече удостоени, са подали писмена молба за отказ на отличието. 


Предложение  до Общинския съвет за отнемане на отличието „Почетен граждани на Ботевград“ могат да правят: Председателят на Общинския съвет, Кметът на общината, групите на общинските съветници или общински съветник, по реда, определен от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 500 граждани с адресна регистрация на територията на община Ботевград. 


Другото отличие – „Заслужил гражданин на Ботевград“, се присъжда на личности  с произход от Ботевград и общината или живели и работили в Ботевград и общината за: научно-технически постижения, имащи особено голямо значение за развитието на местното и национално стопанство; създаване на творби, обогатили местната и националната културна съкровищница; спортна и треньорска дейност, довели до високи постижения на местно, национално, европейско и световно равнище; многогодишна лекторска, учителска, културна, юридическа, политическа, обществена и друга дейност, получила местно, национално и международно признание. 


Със същото отличие могат да бъдат удостоени български и чуждестранни граждани с особени заслуги към Ботевград и общината: във всички области на обществена, стопанска, спортна и духовна дейност; проявен героизъм и саможертва при природни бедствия и аварии; популяризиране и издигане авторитета на Ботевград и общината зад граница. 


Удостояването с това звание става също с решение на Общинския съвет, но прието с поименно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 


Предложенията  до Общинския съвет се правят от същите лица, както при предходното отличие, но с тази разлика, че Инициативния комитет трябва да приложи подписка към мотивите, съдържаща минимум 300 подписа на граждани с постоянен адрес на територията на Ботевград и общината.  


Причините за отнемане на отличието са идентични с тези, които се отнасят за „Почетен гражданин на Ботевград“.


Предлаганият проект за Наредба за символиката и отличията на Община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Това се уточнява в докладната до ОбС. 


Проектът на новата Наредба ще бъде обсъден и подложен на гласуване на редовната сесия в четвъртък. Неговото съдържание е публикувано на официалната страница на Община Ботевград в интернет на 21 август. До момента няма постъпили предложения и становища по предложението.