Отворено писмо с препоръки за опазване и управление на горите е изпратено до Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград, Илин Черняшки – председател на Общински съвет – Ботевград, Лазарина Лютова – директор на Държавно горско стопанство – Ботевград, до неправителствени организации и местни медии. То е написано от екипа на проекта BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“. Пълният текст на писмото гласи: 


Представям на Вашето внимание препоръки за опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите и биологичното разнообразие на територията на община Ботевград, за създаване на оптимални условия, среда и перспективи за живот на хората. Препоръките са изведени в рамките на изготвен „План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територия на община Ботевград“ в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград”, финансиран от ЕС по ОПДУ 2014 – 2020 г. Препоръките, политиките, краткосрочните и   дългосрочни цели са формулирани от експерти в сферата на горския сектор, на социологическото проучване на готовността и нагласите на гражданите за участие в процесите на съхраняване и устойчиво развитие на горите в района на община Ботевград, в неправителствения сектор; след направени проучвания на политики, нова стратегия и регламенти на ЕС за развитие на горския сектор, проучване и успешно прилаганите на политики и работещи практики в държави от ЕС и съседни страни, държави от Скандинавския и други региони. 


Препоръките могат да бъдат полезни за многофункционално стопанисване и стратегическо развитие на горите и земите на територията на община Ботевград, с участие на активни граждани. Те отчитат и отразяват:


-съвременните концепции за устойчиво развитие на горите – т.е. тяхното опазване и подобряване на тяхното състояние;


-различните интереси на местното гражданско общество;


-действащата нормативно-правна уредба в областта на горското стопанство и екологията в България и ЕС; 


-предлаганите политики и приоритети са в съответствие на световните тенденции и насоки, свързани с глобалните климатични промени и други фактори с многопосочно влияние върху горските екосистеми .


Приоритети за развитие на горите, определени от работната група с насоченост към решаването на проблемите в следните области:


След проведените работни срещи на заинтересованите страни и представянето на исканията им същите са групирани по важност. Работната група единодушно предлага 5 /пет/ бр. основни приоритети за развитие на горите и горските територии на територията на община Ботевград. Основните програми и проекти в настоящия план ще бъдат насочени към решаването на проблемите в следните области:


Приоритет № 1. Устойчиво стопанисване и ползване на горите;


Приоритет № 2. Развитие на устойчив туризъм;


Приоритет № 3. Подобряване на инфраструктурата;


Приоритет № 4. Управление на природните в т.ч. и на водните ресурси;


Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите.


Примерни политики, формулирани от работната група за прилагане, мониторинг  и оценка на дейности за добро управление на горите на територията на община Ботевград.


1. Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските територии на община Ботевград.;


2. Повишаване на ефективността на превенцията и борбата с горските пожари и незаконните действия;


3. Политики за повишаване на устойчивостта и способността за  адаптиране на горските екосистеми към изменението на климата;


4.   Поддържане и развитие на системата за запазване на горските генетични ресурси;


5.   Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските територии;


6. Насърчаване сдружаването на собствениците на гори, предприемачеството и оптимизиране  на  публично-частното партньорство в горския сектор съгласно разработен и приет Национален план за развитие на недържавното горско стопанство;


7. Ефективно усвояване на средства от европейски и международни фондове и програми”;


8. Насърчаване на заетостта и предприемачеството в горите и подобряване на качеството на професионалната квалификация на работната сила в    горския сектор;


9. Развитие на научно-изследователските дейности и обвързването  им с  нуждите на горския бизнес”;


10. Активно участие в подготовката и изпълнението на политиките на ЕС,  свързани с горския сектор и в международните процеси за устойчиво управление на горите;


11. Осигуряване на информация, публичност, прозрачност и прилагане на принципа на партньорство при устойчивото управление на горския   сектор;


12. Устойчиво производство и потребление на биомаса като възобновяем енергиен източник;


13. Насърчаване на процеса на сертификация на горския сектор; 


14. Ефективно и устойчиво използване на туристическия потенциал на горите на територията на Ботевград и развитие на рекреационните дейности в тях;  


15. Устойчиво ползване на екосистемни услуги, предоставяни от горите на териториятя на община Ботевград.


Индикаторите и критериите за оценка са цитирани в Модел за участие на гражданското общество в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в община Ботевград.


Значими пет политики за реализация на стратегическите цели за развитие на горския сектор и местно развитие в рамките на община Ботевград:


1. Политика за осигуряване на многофунционално  устойчиво развитие на горския сектор на територията на община Ботевград;


2. Политикиа за стопанисване и балансирано ползване на горите;


3.Политика за баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги;


4. Политика за засилване на ролята на горите за осигуряване на местно  социално-икономическо развитие;


5. Политика за увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.  


Препоръки: 


1.към ТП ДГС Ботевград:


1.1. Популяризиране и разясняване сред широката общественост нормативната уредба за горите, дейностите които се извършват в горите на територията на общината  и контрол върху тях, като ползват всички местни информационни канали и други форми за информиране и съвместни действия, коректност осведомяване на заинтересованите; 


1.2. Актуализиране на сайта  с база данни и актуална информация   за ползване от заинтересовани.


2. Препоръка към администрацията на община Ботевград: утвърждаване на горскостопанския план на община Ботевград.


Изготвен е изготвен през 2018 и не е утвърден РДГ-София и РИОСВ-София.  Общинските гори са с площ1600 ха/. Необходима е спешна и адекватна реакция на органите, които отговарят за гореизложеното. 


3. Препоръка към Общински съвет, Ботевград:


ТП ДГС Ботевград да докладва на заседание на ОбС за извършени дейности-резултати, развитие  на горския сектор в рамките на общината, проблеми и планирани мерки за ефективно и ефикасно управление.


Тези и други препоръки заинтерсованите могат да намерят в План за многофункционално управление  и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани.


Бихме искали да благодарим за подкрепата на всички участници в събитията по проекта и за ползотворното съдействие на Община Ботевград, ТП ДГС - Ботевград и Общински съвет - Ботевград.