„Инфра Про Консулт“ ООД е част от Обединение „Ботевград Дизайн Проект“ ДЗЗД. Дружеството спечели обществената поръчка за “Изработване на идеен проект за етапно изграждане, рехабилитация и обновяване на пешеходната зона в централната градска част на Ботевград и технически проект за етап 1“. То е получило комплексна оценка от 88,50 точки от максималните 100., която се определя на базата на два показателя – качество ( функционални изисквания) и предложена цена. Участникът е предложил крайна цена на оферта 47 000 лева, с 22 900 лева по-ниска от прогнозната стойност на поръчката – 69 900 лв. 


 „Обосновката се състои от текстове, показващи и аргументиращи възможността на участника да изпълни поръчката за посочената от него цена. Дадени са разяснения по представената в таблична форма разбивка - калкулация на предложената цена, описваща общи разходи и отделни групи разходи - разходи за труд; офис разходи; разходи за материали; разходи за командировки на всички експерти; разходи за транспорт до обекта; разходи за обследване на мрежи (изходни данни); разходи за съгласуване на проектна документация; екземпляри на проекта; непредвидени разходи; планирани резерв/печалба. Приложени са документи доказващи предложената цена и икономическите особености на производствения процес на представяната услуга“, се посочва в протокола на комисията, назначена да извърши класирането на кандидатите. Както вече съобщихме, тя се председателства от главния арх. Георги Джотолов. В нея влизат и други специалисти от общинската администрация и външни експерти – архитекти.  


На второ и трето място са класирани съответно фирмите „Никифоров Студио“ и „Новиза“. 


Предложеното за изработване на идеен проект за етапно изграждане, рехабилитация и обновяване на пешеходната зона в централната градска част на Ботевград обхваща  площад „Освобождение“, пл. „Саранск“, търговската част на ул. „Гурко“ и бул. „Цар Освободител“. Техническият работен проект – етап 1, включва пешеходната част от ул.“Гурко“ до бул. „3-ти март“.


Срокът за изготвяне на проектите е три месеца след подписване на договор между изпълнителя и възложителя – Община Ботевград.