Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен адрес, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес), които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето. 


Заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №1 към Решение №2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/decisions/2159/2021-03-02) се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник в периода от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. (три дни преди изборния ден) включително. 


Заявлението (Приложение №1) трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено:


- от упълномощено лице чрез пълномощно в свободен текст;  


- по пощата;  


- по факс: 0723/66635;  


- на електронната поща на община Ботевград obshtina@botevgrad.org, без да се изисква квалифициран електронен подпис; 


Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от кмета на общината/кметството/кметския наместник въз основа на проверка в съответната регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19. 


Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува при постъпване на не по-малко от 10 (десет) заявления (Приложение №1) от избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.