ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ: Двадесет и трето заседание
на  29.07.2021 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.Предложение относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2020 г. , ВхОБС-222/21.07.2021 г. Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-477/16.07.2021 г./


2. Предложение относно:  Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода  01.01.2021-30.06.2021 г., ВхОБС-214/16.07.2021 г. Вносител: Марин Маринов – Председател на Общинския съвет


3. Предложение относно: Приемане Годишен план за социалните услуги в община Етрополе през 2022 година, ВхОБС-219/19.07.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно: Включване на СУ „Христо Ясенов”-гр. Етрополе в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година, ВхОБС-220/19.07.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Изменение на решение №297 от 30.06.2021 г., /Протокол№22/ на ОбСъвет-Етрополе, ВхОБС- 217/16.07.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Изменение на Решение №161 от 29.10.2020 г. /Протокол №13/, изменено с Решение №232 от 25.02.2021 г. /Протокол №18/, ВхОБС-213/15.07.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост през 2021 година, ВхОБС-215/16.07.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ  XI-1697, квартал 165 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС- 216/16.07.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


9. Предложение относно:  Допускане изменение на подробния устройствен план на град Етрополе в частта на кв. 165, ВхОБС-212/12.07.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


10. Предложение относно:  Разглеждане на искане вх. №УТ-22-9/27.04.2021 г. и скица-предложение за изменение на действащия подробен устройствен план на в.з. Лопян в частта на улица тупик с о.т. 48-15а и УПИ I, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX от кв.7
Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /съгласно Заповед №РД-15-477/16.07.2021 г.,  ВхОБС-221/21.07.2021 г.


Марин Маринов:  /п/     
Председател на Общинския съвет