На 14.09.2021 г. /вторник/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, ще се проведе двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Етрополе при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1.Предложение относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2021 г., ВхОБС-239/30.08.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
2. Предложение относно: Приемане на отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет– Етрополе за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г., ВхОБС-232/18.08.2021г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
3. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2021/2022 година, ВхОБС-245/08.09.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
4. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост през 2021 година, ВхОБС-233/18.08.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
5. Предложение относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост УПИ VI-1697, квартал 169 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-234/18.08.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
6. Предложение относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост- Продажба на УПИ XIV-123, квартал 30 по ПУП на с. Рибарица, ВхОБС-235/18.08.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV-163, 165, 166, квартал 37 по ПУП на с. Бойковец, ВхОБС- 236/18.08.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
8. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VII-204, квартал 13 по ПУП на с. Рибарица, ВхОБС-237/18.08.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
9. Предложение относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ терен под №43, съгласно цялостна схема за разполагане на преместваем обект: Павилион за продажба на вестници и списания, ВхОБС-243/01.09.2021 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
10. Предложение относно: Одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2020-31.12.2020 г., ВхОБС-244/03.09.2021 г. Вносител: Пламен Патев – Председател на ПК „Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси“


Марин Маринов: /п/
Председател на Общинския съвет