Софийската фирма „Омега билд корект“ ще изгражда приюта за временно настаняване на безстопанствени животни в Ботевград. Тя единствено е подала оферта за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Преустройство на същствуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, идент. номер 05815.303.63“. Комисията, назначена със заповед на кмета, избра фирмата за изпълнител с комплексна оценка от 100 точки. 


244 931 лв. /без ДДС/ е предложената от „Омега билд корект“  цена за изпълнение на обекта, с 1 819 лева по-ниска от прогнозната стойност на обществената поръчка. Предложеният срок за изпълнение  е 7 месеца, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка. Фирмата дава гаранционен срок от 10 години на строително-монтажни работи, който ще започне да тече от датата на подписване на окончателен протокол за изпълнение на строежа. 


В програмата е представено предложение относно подхода, плана за работа и организацията. Описани са видовете СМР, които ще се извършат при изпълнение на поръчката. Подробно са описани конкретните видове СМР, които са в обхвата на поръчката и технологичната последователност, в която ще бъдат изпълнявани. Посочената организация на строителния процес е съобразена с предложената технология за изграждане на СМР. 


Участникът предвижда изпълнението на процесите и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената организация на строителната площадка както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, е съобразена с всички нормативни изисквания и се отнася за конкретния строеж, като създава всички необходими условия за спазване на срока за изпълнение на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност. 


Участникът е предложил конкретни методи и механизми за временно строителство. Същинските строителни работи включват изпълнението на всички строителни работи, включително периоди на одобрение, направа на изпитвания и доказване качеството на изпълнените строителни работи. При изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, ще съблюдава за спазването на различни изисквания свързани с влагането на материали, СМР да отговаря на изисквания към спазване на гаранционен срок за извършване на СМР, спазване на ЗБУТ, изхвърляне и транспортиране на строителните отпадъци, опазване на съществуващата техническа инфраструктура и съоръжения.


Избраната фирма притежава удостоверение от Камарата на строителите в България, за това че е вписана в Централния професионален регистър на строителя.