Общинска служба по Земеделие – Ботевград съобщава, че от 23 ноември до 4 декември 2015 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления за подпомагане по четирите извънредни схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки и биволици. Условията и редът за предоставяне на помощта са уредени с влязлата в сила от 17 ноември Наредба № 21 за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора.


Държавен фонд „Земеделие” е изготвил списък на производителите на краве мляко, както и списък на земеделските стопани, които отговарят на критериите, заложени в наредбата.


Включените в списъците производители трябва да подадат заявление по образец в областната дирекция на ДФЗ по постоянен адрес за физическите лица или адрес на управление на юридическите лица.


Всеки един производител може да подаде само едно заявление за подпомагане по всяка от схемите:


Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. с бюджет от 5 447 975 лв.;


Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството с бюджет от 4 470 400 лв.;


Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството с бюджет от 3 082 330 лв.