Община Ботевград предоставя общо 159 електронни услуги, след като към тях бяха прибавени нови 92 – административно-технически услуги “Устройство на територията“, административни услуги “Контрол по строителството“, административни услуги “Кадастър“ и “Реклама“ – 53; административни услуги “Общинска собственост“, административни услуги “Търговия, туризъм и транспорт“ – 19; административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне – 7; административни услуги “Местни данъци и такси“ – 3; административни услуги “Зелена система“,  административни услуги “Селско стопанство и екология“ – 10.


Гражданите и бизнеса имат възможност за централизирано заявяване и заплащане електронни административни услуги и информация, свързана с тях. Целта е, чрез предоставянето на електронни услуги, да се намали административната тежест и да се оптимизират процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса, посочват от общинската администрация. 


През 2021 год. Община Ботевград организира електронно архивиране на актове по гражданско състояние и семейни регистри, включващо актове, съставени в периода 1913 – 1929 год. и регистри на населението от 1958 до 1978 год. Необходимостта от цифровизиране на документите по гражданско състояние е продиктувана от желанието те да бъдат съхранени без да се допуска тяхното допълнително увреждане при ежедневното използване на хартиен носител.


Цифровите копия /снимки/ на актове за раждане, брак, смърт, улесняват работата на служителите ГРАО и са достъпни за справки от всички работни места в общинския център и кметствата в общината. Чрез цифровизацията се цели улесняване на дейностите по извършване на справки в различни видове регистри и предоставяне на цифрови копия за нуждите на граждани и институции.


На кметските наместници от общината е предоставен достъп до електронните регистри на национално ниво: регистър на населението –национална база данни; национален електронен регистър на актове за гражданско състояние и регистър на единните граждански номера. Достъпът на длъжностните лица е осъществен чрез квалифициран електронен подпис и позволява извършването на справка за лица, адресно регистрирани извън община Ботевград, както и възможност за предоставяне на информация по актове за гражданско състояние, съставени след 2000 год. в цялата страна.


Чрез електронните регистри е улеснен достъпът на длъжностните лица до служебна информация, необходима за административното обслужване на населението, без да е необходимо да я изискват от други потребители.