На  24.02.2022 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж се свиква Двадесет и деветото заседание на Общинския съвет при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Питане от група на общинските съветници на Коалиция БСП за България до кмета на Община Етрополе относно: Изпълнение на дейности по  Рамково споразумение за подпомагане и реализация на съвместни проекти, сключено между основателите на благотворителната програма „Българските добродетели“-четири дружества от Група Геотехмин и Община Етрополе, ВхОБС-22/11.02.2022г.


2. Предложение относно:  Отчет за изпълнение на Решенията на Общинския съвет за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г., ВхОБС-25/16.02.2022г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година, ВхОБС-26/16.02.2022г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост,  ВхОБС-27/16.02.2022г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/, на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, ВхОБС-28/16.02.2022г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2022 година, ВхОБС- 29/16.02.2022г. Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


7. Предоставяне на информация относно Решение №РС-502-20-091 на КПКОНПИ, във връзка с приключило производство по установяване на конфликт на интереси, ВхОБС-18/08.02.2022г. Вносител: Владимир Александров- общински съветник


Марин Маринов:  /п/       


Председател на Общинския съвет